Hlavné menu

 

 

Ľavy panel Pravy panel

Vítame Vás na oficiálnej stránke obce Marhaň.

 

Zverejnenie
Správy o hodnotení strategického dokumentu Územný plán obce Marhaň

Oznamujeme verejnosti, že Správa o hodnotení strategického dokumentu Územný plán obce Marhaň a návrh ÚPN-O Marhaň sú uložené na Obecnom úrade Marhaň a zverejnené aj na stránke MŽP SR
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-marhan

Do Správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu ÚPN-O Marhaň možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Marhaň počas pracovných dní v čase úradných hodín.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k Správe o hodnotení strategického dokumentu Územný plán obce Marhaň do 21 dní odo dňa keď bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou
Okresnému úradu Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie na adresu:

Okresný úrad Bardejov
odbor starostlivosti o životné prostredie
Dlhý rad 16
085 01 Bardejov
alebo na e-mailovú adresu: darina.sorokova@minv.sk

 

Zverejnené 10.03.2023

Návrh Územného plánu
na prerokovanie

error loading iconOznámenie o 2. prerokovaní návrhu Územného plánu obce Marhaň a o prerokovaní Správy o hodnotení strategického dokumentu ÚPN-O Marhaň

Plagát projekt vodný zdroj

Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých!

error loading iconViac informácií tu...

Výsledky volieb na starostu obce Marhaň a do Obecného zastupiteľstva obce Marhaň

Za starostu obce bol zvolený:
Jozef Kuziak

Za poslancov do Obecného zastupiteľstva obce boli zvolení:
Mária Waksmanská
Beáta Špirlová
Slavomír Horák, Ing.
Peter Motyľ, Mgr.
Ján Lukáč
Slavomír Oravec
Milan Bakaľar

error loading iconVýsledky komunálnych volieb v obci Marhaň, konaných 29.10.2022 s počtom odovzdaných hlasov

Propagacia projektu

Polícia upozorňuje seniorov pred podvodníkmi!!!

error loading iconViac informácií tu...

Inflačná pomoc
Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

error loading iconViac informácií tu...

 

Alebo na stránke Úradu práce, sociálnych veci a rodiny klik...

Návrh
Záverečného účtu obce Marhaň

error loading iconNávrh tu...

Zverejnené 13.06.2022

Certifikat
Návrh Územneho plánu obce Marhaň

error loading iconOznámenie o prerokovaní návrhu Územného plánu obce Marhaň ...

 

Zverejnenie zámeru prenechať nehnuteľný majetok vo vlastnictve obce Marhaň do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

error loading iconViac informácií tu...

Zverejnené 13.05.2022 

Oznam

V autobusoch prímestskej autobusovej dopravy
Prešovského a Košického samosprávneho kraja je možné platiť za cestovný lístok virtuálnou dopravnou kartou v mobile.
Ide o moderný a jednoduchý spôsob nákupu a úhrady cestovného.

Viac informácií o virtuálnej dopravnej karte   >>> klik <<<

Video o virtuálnej karte tu   >>>klik<<<

Virtuálnu dopravnú kartu môžete ziskať na tomto odkaze tu   >>>klik<<<

 

Oznam

týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 08.04.2022 bola v Bardejove otvorená Bezplatná dlhová poradňa. Našim poslaním je poskytovať komplexné odborné poradenstvo (ekonomické, právne, psychologické) ľuďom, ktorí sa pre zadlženie ocitli v ťažkej finančnej situácii.

error loading iconViac informácií tu...

 

Ukrajinska vlajka

Ukrajina
Základné informácie

Informácie pre občanov SR, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine

error loading iconViac informácií tu...

Dočasné utočisko
štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom

error loading iconViac informácií tu...

Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľudmi

error loading iconViac informácií tu...

Informácia
Oznámenie o strategickom dokumente
Územný plán obce Marhaň

Oznamujeme verejnosti, že uvedené oznámenie je vyvesené na obecnej tabuli a zverejnené aj na
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-marhan
Do Oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Marhaň počas pracovných dní v čase úradných hodín.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k tomuto oznámeniu o strategickom dokumente Okresnému úradu Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie na adresu:
Okresný úrad Bardejov
odbor starostlivosti o životné prostredie
Dlhý rad 16
085 01 Bardejov
alebo na e-mailovú adresu: darina.sorokova@minv.sk
do 15 dní odo dňa keď bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní.

Envipak
Zálohujeme, ale nezabúdajme triediť!

error loading iconViac informácií tu...

 

Vývoz žump

Kontakt:
Marek Paľa, Giraltovce - telefón: 0905 136 667
Peter Zajac, Giraltovce - telefón: 0951 863 204
Plagát
Poriadková služba projekt

 

Leták očkovanie

Upozornenie
Poľovnické združenie Hančov
so sídlom v Kľušove

Neoprávnený vstup na poľovné pozemky

error loading iconViac informácií tu...

Plagaát PSk

Rozhodnutie
o povolení vodnej stavby
Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesto na pitnú vodu

error loading iconCelé rozhodnutie tu...

Zverejnené 12.07.2021 

Kancelária ministra vnútra oznamuje

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, ktorá vytvára aj nové podmienky pre páchanie trestnej činnosti a nárast počtu občanov, ktorí sa môžu stať obeťami trestných činov si Vás dovoľujeme informovať
o existencii a dostupnosti informačných kancelarii pre obete trestných činov.

V Prešovskom kraji informačná kancelária sídli na ulici
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov.
Kontakt:
Telefón: +421517082457
E-mail: pomocobetiam@minv.sk
On-line chat na adrese: https://prevenciakriminality.sk

error loading iconZlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvoreniekontaktných bodov pre obete

 

error loading iconPomoc obetiam - v ktorých mestách nás nájdete

Seniori sme tu pre Vás!
Nestaňte sa obeťami podvodníkov
a zlodejov !!!

V súvislosti s ochorením COVID-19 sa v poslednom období v našom okrese vyskytli ďalšie prípady, kde podvodníci telefonicky kontaktovali seniorov s tým, že je v ich okolí veľa infikovaných ľudí koronavírusom, preto ich prídu očkovať vakcínou proti ochoreniu COVID-19, za ktorú je potrebné zaplatiť 7.500 eur.Taktiež sa vyskytli prípady, v ktorých podvodníci v telefonickom kontakte so seniormi uviedli, že ich príbuzný sa nachádza v nemocnici na pľúcnej ventilácii a potrebuje peniaze na vakcínu
vo výške 5.000 až 7.500 eur.

error loading iconInformačný material „Seniori, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov“

 

error loading iconViac informácii najdete tu... 

 

error loading iconStali ste sa obeťou testného činu, podvodu, násilia, kradeže? Čítajte tu... 

 

error loading iconDesatoro bezpečného dôchodcu najdete tu... 

 

error loading iconOn-line desatoro bezpečného seniora najdete tu... 

 

error loading iconAdresy a tel. čísla kde najdete pomoc

Africký mor ošípaných (AMO)
u domácich ošípaných a diviakov.

Regionálna veterinárna potravinová sprava Bardejov (ďalej len RVPS Bardejov) Vás vyzýva v rámci súčinnosti formou miestneho rozhlasu alebo iného média upozorniť' všetkých občanov- chovateľov ošípaných na nepriaznivú nákazovú situáciu vo vzťahu k Africkému moru ošípaných (ďalej len AMO) v súvislosti s potvrdením výskytu AMO u diviacej zveri v okrese Bardejov, ktorý bol potvrdený v katastri obce Raslavice.

error loading iconViac informácií najdete tu...

 

error loading iconOpatrenie na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru...

 

error loading iconDezinfečné prípravky účinné na AMO registrované v SR...

 

Plagát AMO

Klik na obrazok pre zväčšenie

error loading icon

AMO - chov ošipaných - prevencia

 

Výzva k postupu pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu

 

error loading iconUsmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 

error loading iconPostup registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 

error loading iconPríloha č. 1 - Registrácia chovu s jednou ošípanov na domácu spotrebu

 

error loading iconPríloha č.2 - predaj ošípanej na domácu spotrebu

 

Päta-bottom