Hlavné menu

 

 

Ľavy panel Pravy panel

Verejné obstarávanie

 

Výzva na predkladanie ponúk

Zverejnená dňa 16.03.2021

Názov predmetu zákazky:

Stavebné práce: pre projekt „Pozemné komunikácie v obci Marhaň“

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: „Pozemné komunikácie v obci Marhaň“ . Dôvodom výstavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch je ich nevyhovujúci technický stav, alebo úplná absencia a zámer samosprávy obnoviť ju. V predmetnom území je v súčasnosti nevyhovujúci technický stav týchto komunikácii a chodníkov. Cieľom rekonštrukcie a výstavby je obnoviť kryty (povrchy) a samotné vozovky predmetných komunikácií, rekonštruovať a dostavať chodníky, spevnené plochy a autobusovú zastávku a revitalizovať zelené plochy.

Ikona PDF

Výzva na predkladanie ponúk v pdf.

 

Ikona PDF

Čestné vyhlásenie

 

Ikona PDF

Návrh Zmluvy o dielo

 

Ikona PDF

Návrh na plnenie kritérií

 

Ikona PDF

Výkaz výmer

 

Ikona PDF

Projektová dokumentácia

 

Výzva na predkladanie ponúk - ukončené 

Zverejnená dňa 25.11.2019

Názov predmetu zákazky:

Dom nádeje – stavebné úpravy Marhaň v rámci výzvy PRV vyhlásenej MAS TOPOĽA, 7.4.

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je Výber dodavatel'a stavebných prác pre projekt:
"Dom nadeje - stavebne upravy"
v zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vereného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, zameranie výzvy: 309074001 - 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvatel'stvo vrátane vol'ného času a kultlúry a súvisiacej infraštruktlúry (mimo Bratislavský kraj), kód výzvy: MAS_079/7.4/1, podopatrenie: 19.2- Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Ikona PDF

Výzva na predkladanie ponúk


Ikona PDF

Čestné vyhlásenie


Ikona PDF

Návrh Zmluvy o dielo


Ikona PDF

Návrh na plnenie kritérií


Ikona PDF

Výkaz výmer


Ikona PDF

Projektová dokumentácia

 

Výzva na predkladanie ponúk - ukončené 

Zverejnená dňa 29.3.2016

Názov predmetu zákazky:

Oprava o údržba spoločenskej miestnosti

Opis predmetu zákazky:

Predmetom obstarania je záväzok poskytovateľa zhotoviť prácu na pozícii „názvom „Oprava
o údržba spoločenskej miestnosti“ v budove obecného úradu.

Ikona PDF

Výzva na predkladanie ponúk v pdf.

 

Výzva na predkladanie ponúk - ukončené 

Zverejnená dňa 15.2.2016

Názov predmetu zákazky:

Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti

Opis predmetu zákazky:

Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečiť poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti pre projekt v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020, opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4 Podpora investícií do zriaďovania, zlepšenia alebo rozšírenia miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane služieb v oblasti voľného času a kultúry a do súvisiacej infraštruktúry, výzva č. 12/PRV/2015.

Ikona PDF

Výzva na predkladanie ponúk v pdf.

 

Výzva na predkladanie ponúk - ukončené 

Zverejnená dňa 1.2.2016

Názov predmetu zákazky:

Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je zabezpečiť poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti pre projekt v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020, opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.2 Podpora investícií do budovania, zlepšenia alebo rozšírenia všetkých typov malej infraštruktúry vrátanie investícií do obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie, výzva č. 13/PRV/2015. 

Ikona PDF

Výzva na predkladanie ponúk v pdf.

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Dňa 26. 10. 2015 bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk s predmetom zákazky:
„Externý manažment pre projekt: Skvalitnenie života obyvateľov obce Marhaň“. 

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je zabezpečiť komplexný proces externého manažmentu pre projekt: „Skvalitnenie života obyvateľov obce Marhaň“ v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020, podopatrenie 7.2 Podpora investícií do budovania, zlepšenia alebo rozšírenia všetkých typov malej infraštruktúry vrátanie investícií do obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie. 

Ikona PDF

Výzva na predkladanie ponúk v pdf.

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Dňa 26. 10. 2015 bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk s predmetom zákazky:
„Externý manažment pre projekt: Zlepšenie miestnych základných služieb v obci Marhaň“.“. 

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je zabezpečiť komplexný proces externého manažmentu pre projekt: „Zlepšenie miestnych základných služieb v obci Marhaň“ v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020, podopatrenie 7.4 Podpora investícií do zriaďovania, zlepšenia alebo rozšírenia miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane služieb v oblasti voľného času a kultúry a do súvisiacej infraštruktúry. 

Ikona PDF

Výzva na predkladanie ponúk v pdf.

 

Päta-bottom