Hlavné menu

 

 

Ľavy panel Pravy panel

Zástupca starostu obce

 
Mária Waksmanská

 

Právomoci zástupcu starostu obce

v súlade s § 13b ods. 3 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 • zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti, alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie;
 • zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva z poverenia starostu, alebo v jeho neprítomnosti;
 • zástupca starostu zvolá obecné zastupiteľstvo v prípadoch podľa § 12, ak ho nezvolá starosta;
 • podieľa sa na príprave zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej a obsahovej náplne;
 • je spoluzodpovedný za prípravu materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva a ďalších orgánov obce;
 • vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva;
 • podieľa sa spolu so starostom, poslancami a pracovníkmi obce na spracovávaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života v obci;
 • zúčastňuje sa kultúrno-spoločenských podujatí a výročných schôdzí združení a organizácií pôsobiacich v obci;
 • zastupuje starostu obce počas jeho neprítomnosti vo veciach operatívnych úkonov
 • podpisy rozhodnutí, zápisníc, korešpondencie a pod./;
 • vykonáva operatívne činnosti a úlohy podľa pokynov starostu obce;
 • koordinuje činnosť medzi jednotlivými komisiami pri obecnom zastupiteľstve a obecným úradom;
 • kontroluje prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách;
 • zabezpečuje kontakt medzi poslancami a starostom;
 • schvaľuje pracovné cesty starostu obce;
 • plní funkcie v rámci systému CO, obrany a bezpečnosti;
 • organizuje, riadi a vykonáva v súčinnosti so starostom obce základné práce v čase nebezpečenstva, povodní, prípadne iných živelných pohrôm a havárií;
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päta-bottom