Hlavné menu

 

 

Ľavy panel Pravy panel

Matričny úrad

 

Územný obvod Matričného úradu Marhaň tvoria obce:

Marhaň, Lascov, Brezov, Vyšný Kručov, Kochanovce, Koprivnica, Harhaj, Stuľany, Oľšavce, Hankovce.

Činnosť matriky:

 • knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí
 • vedie index zápisov do matričných kníh
 • vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnenie údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi
 • vydáva výpisy z matričných kníh a iné potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike
 • zapisuje do matriky po písomnom súhlase obvodného úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín
 • vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku i cudzine
 • vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov
 • plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami, pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom
 • pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi
 • povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo na ktoromkoľvek inom mieste
 • prijíma oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu.
Päta-bottom