Hlavné menu

 

 

Ľavy panel Pravy panel

Symboly obce Marhaň

 

Erb obce

 

Erb

V modrom štíte medzi dvoma zvislo položenými striebornými rybami s hlavami nahor je zlatý snop ono vidiš už krajšiebilia, do ktorého je zľava zapichnutý strieborný kosák so zlatou rukoväťou.  

Najstarším  známym heraldicko – sfragistickým prameňom je odtlačok pečatidla z  r. 1837 zachovaný na písomnosti z r. 1854. V pečatnom poli je vyobrfazený symbol „snop obilia a kosák“, nad ním je uvedený názov obce v maďarskom tvare MARGONY.  Týmto symbolom sa Marhaň radí do skupiny obcí, ktorým kovorytec zhotovil pečatidlá s rovnakým symbolom (snop a kosák) a jediným identifikačným znakom je len názov obce. Na typáriu kovorytec neumiestnil názov obce do kruhopisu, ako to bolo zvykom, ale do pečatného poľa. Kruhopis pečate znie: HELYSÉG  PETSÉTJE  1837 ( pečať obce).
V r. 1868 si dala obec vyhotoviť nové typárium ( nachádza sa v Šarišskom múzeu v Bardejove, pečať aj v MOL v Budapešti) a kovorytec ako predlohu použil pečatidlo z r. 1837. Týmto obec nevyužila možnosť mať svoj individuálny symbol. Na pečatidle je znázornený „snop, do ktorého je zapichnutý kosák“ a v kruhopise je uvedené: MARGONA  KŐZSÉG HIV. (atal) PETSÉTJE 1868. (úradná pečať obce Marhaň).

    

Text a návrh erbu obce v súčasnosti používaného spracoval p. Jozef Petrovič a výtvarne spolupracovala Kvetoslava Houzová. Pri koncipovaní návrhu erbu obce vychádzali zo symbolu vyobrazeného na pečati z r. 1837 (snop a kosák) a k nemu priradili  dve ryby. Umiestnenie rýb v modrom štíte symbolizuje chov rýb v miestnych rybníkoch, ktoré sa nachádzajú v rámci širšieho okolia len v obci Marhaň.

 

Vlajka obce

Vlajka obce

 

 

Päta-bottom