Hlavné menu

 

 

Ľavy panel Pravy panel

Hlavny kontrólor obce

 

Mgr. Jozef Kozák

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Marhaň na:

Ikona PDF Plán kontrolnej činností na 1. polrok 2024

20.11.2022

Ikona PDF Plán kontrolnej činností na 2. polrok 2022

03.05.2022

Ikona PDF Plán kontrolnej činností do 31.01.2021

10.11.2020

Ikona PDF 2. polrok 2020

12.05.2020

Ikona PDF 1. polrok 2020

25.11.2019

Ikona PDF 2. polrok 2019

31.5.2018

Ikona PDF 2. polrok 2018

5.6.2018

Ikona PDF 1. polrok 2018

28.11.2017

Ikona PDF 2. polrok 2017

31.6.2017

Ikona PDF 1. polrok 2017

9.1.2017

Ikona PDF 1. polrok 2016

1.12.2015

Ikona PDF 1. polrok 2015

 

Hlavný kontrólor

Hlavného kontrolóra volí na 6 rokov a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť:
 • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
 • príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
 • vybavovania sťažností a petícií,
 • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
 • plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
 • dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce podlieha:
 • obecný úrad,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
 • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
Úlohou hlavného kontrolóra je aj:
 • predkladať obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
 • vypracovávať odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • predkladať správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • predkladať obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
 • spolupracovať so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 • vybavovať sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 • povinne vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.
Päta-bottom