Hlavné menu

 

 

Ľavy panel Pravy panel

Elektronická úradná tabuľa obce Marhaň.

 

Kancelária ministra vnútra oznamuje

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, ktorá vytvára aj nové podmienky pre páchanie trestnej činnosti a nárast počtu občanov, ktorí sa môžu stať obeťami trestných činov si Vás dovoľujeme informovať
o existencii a dostupnosti informačných kancelarii pre obete trestných činov.

V Prešovskom kraji informačná kancelária sídli na ulici
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov.
Kontakt:
Telefón: +421517082457
E-mail: pomocobetiam@minv.sk
On-line chat na adrese: https://prevenciakriminality.sk

error loading iconZlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvoreniekontaktných bodov pre obete

 

error loading iconPomoc obetiam - v ktorých mestách nás nájdete

Výsledky volieb na starostu obce Marhaň a do Obecného zastupiteľstva obce Marhaň

Za starostu obce bol zvolený:
Jozef Kuziak

Za poslancov do Obecného zastupiteľstva obce boli zvolení:
Mária Waksmanská
Beáta Špirlová
Slavomír Horák, Ing.
Peter Motyľ, Mgr.
Ján Lukáč
Slavomír Oravec
Milan Bakaľar

error loading iconVýsledky komunálnych volieb v obci Marhaň, konaných 29.10.2022 s počtom odovzdaných hlasov

Envipak
Zálohujeme, ale nezabúdajme triediť!

error loading iconViac informácií tu...

 

Certifikat

Rozhodnutie
o povolení vodnej stavby
Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesto na pitnú vodu

error loading iconCelé rozhodnutie tu...

Zverejnené 12.07.2021 

Certifikat-Enviropackt

Obci Marhaň bola dňa 20.11.2020 schválená žiadosť

o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Pozemné komunikácie v obci Marhaň“, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y053, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Investičná priorita 6.1. Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej generácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach, Špecifický cieľ 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.

error loading iconCelá schválená žiadosť tu...

 

Obec Marhaň
názov projektu
Miestna občianska poriadková služba v obci Marhaň

Poriadková služba

 

error loading iconVýzva OPLZ-P05-2018-1 tu...

Zverejnené 25.6.2019 

Päta-bottom