Hlavné menu

 

 

Ľavy panel Pravy panel

Elektronická úradná tabuľa obce Marhaň.

 

Certifikat-Enviropackt

Obci Marhaň bola dňa 20.11.2020 schválená žiadosť

o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Pozemné komunikácie v obci Marhaň“, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y053, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Investičná priorita 6.1. Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej generácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach, Špecifický cieľ 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.

error loading iconCelá schválená žiadosť tu...

 

Výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce Marhaň

Do obecného zastupiteľstva v Marhani boli zvolený:

Mária Waksmanská, Kresťanskodemokratické hnutie, 245 platných hlasov

Mgr. Peter Motýľ, Kresťanskodemokratické hnutie, 204 platných hlasov

Vladislav Šamko, MOST-HID, 204 platných hlasov

Milan Gdovin, SMER - sociálnademokracia, 193 platných hlasov

Ondrej Džalaj, Kresťanskodemokratické hnutie, 192 platných hlasov

Roman Prusák, Kresťanskodemokratické hnutie, 189 platných hlasov

Ján Šoltýs, Kresťanskodemokratické hnutie, 159 platných hlasov

Za starostu obce Marhaň bol zvolený:

Jozef Kuziak, Kresťanskodemokratické hnutie, 239 platných hlasov

 

Obec Marhaň
názov projektu
Miestna občianska poriadková služba v obci Marhaň

Poriadková služba

 

error loading iconVýzva OPLZ-P05-2018-1 tu...

Zverejnené 25.6.2019 

Päta-bottom